Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.hodinarik.sk

Upravujúci podmienky reklamácie medzi prevádzkovateľom internetového obchodu ( predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim)

Úvodné ustanovenia.

Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu www.hodinarik.sk je:

Hodinárstvo

Peter Szilagyi
Trieda SNP 19

04008 Košice

IČO: 17175755

DIČ:1025989547

Adresa pre poštový styk, vrátane zaslania tovaru pri reklamácii:

Hodinárstvo Košice – Szilágyi Peter

Staničné námestie 9 – Autobusová stanica

040 02  Košice

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Postup kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.

Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas Záručnej lehoty plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, bezodkladne nás prosím kontaktujte (viď. Kontakty)
Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutí do zásielky, ihneď skontrolujte s prepravcom obsah zásielky a spíšte protokol o zistených chybách.

Kópiu Protokolu spísaného s prepravcom si ponechajte a zašlite nám ju spolu s reklamáciou poškodeného tovaru.
Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie.

Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s dopravcom. Kupujúci je po prevzatí povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné závady hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

Postup vybavovania reklamácií.

V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne, alebo  elektronickou poštou.

Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• účet kupujúceho na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru
• dátum podania reklamácie,
• podpis kupujúceho alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

Reklamácia poškodeného alebo chýbajúceho tovaru musí byť uplatnená do 48 hodín od doručenia. Neskoršie uplatnené reklamácie poškodeného tovaru alebo chýbajúceho tovaru nebudú uznané. K reklamácii tovaru poškodeného pri preprave musí byť priložená kópia Protokolu spísaného s prepravcom.

K reklamácii musí byť spolu s požadovanými dokladmi priložený aj tovar, ktorý je predmetomreklamácie. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť kompletný, v pôvodnom obale. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

Kupujúci je povinný v reklamácii čo najvýstižnejšie popísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

V prípade podania reklamácie Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti bude považovaná za neoprávnenú.

Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby.Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.

Náklady na uplatnenie reklamácie a zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do sídla predávajúceho
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

Plynutie lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, ak predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov apod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim

Ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmto RP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi predávajúcim a kupujúcim, príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok internetového obchodu www.hodinarik.sk apríslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.01.2015 a plne nahrádza akékoľvek predchádzajúce Reklamačné poriadky. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena RP je platná dňom jej zvejnenia na stránke internetového obchodu www.hodinarik.sk

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len „RP“) upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu na www.hodinarik.sk ako aj úpravu práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ.

Tlačivo na odstúpenie od zmluvy